DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

DESPRE NOI

pcdata

Informatii generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 functioneaza ca o institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 5, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, cu rol in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 este acreditata ca furnizor de servicii sociale, prin decizia 202/06.11.2017, emisa de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Atributii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5

 • IN DOMENIUL PROTECTIEI SI PROMOVARII DREPTURILOR COPILULUI:
  • intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;
  • monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
  • identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua copii in plasament;
  • monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;
  • identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
  • acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;
  • reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;
  • indepineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;
  • identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Sectorul 5 care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
  • monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
  • indeplineste si alte atributii ce ii revin in domeniul adoptiei, conform prevederilor legale in vigoare;
  • realizeaza la nivelul Sectorului 5 baza de date privind copiii aflati in sistemul de protectie speciala, copiii si familiile aflate in situatie de risc si raporteaza trimestrial aceste date Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii;
  • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie si a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de parintii sai, in conditiile legii.
 • IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI DOMESTICE:
  • asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
  • monitorizeaza masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
  • dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;
  • fundamenteaza si propune Consiliului Local Sector 5 infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice care ofera servicii destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;
  • sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor victime ale violentei domestice, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;
  • monitorizeaza cazurile de violenta domestica  din Sectorul 5;
  • identifica situatii de risc pentru partile implicatein situatii de violenta domestica si indruma partile catre servicii de specialitate/mediere;
  • realizeaza la nivelul Sectorului 5 baza de date privind cazurile de violenta domestica si raporteaza trimestrial aceste date catre Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati.
 • IN DOMENIUL PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITATI:
  • promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare;
  • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, in conditiile legii, in baza strategiei locale Sector 5, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele cu dizabilitati;
  • actioneaza pentru promovarea alternativelor la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;
  • asigura evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilitati, propune incadrarea in grad de handicap, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia, avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit la nevoie de managerul de caz, recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexa, si monitorizeaza activitatea acestuia;
  • asigura secretariatul si conditiile de functionare ale comisiei de evaluare si incadrare in grad de handicap, prevazute de lege;
  • asigura monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
  • respecta optiunea referitoare la asistent personal sau indemnizatie, exprimata in scris, emite acordul in acest sens si il comunica angajatorului, in termenul prevazut de lege;
  • ia masurile necesare pentru planificarea si asigurarea continuitatii serviciilor acordate tanarului cu dizabilitati la trecere din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a adultului cu dizabilitati, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
  • asigura pregatirea tanarului pentru viata adulta si pentru viata independenta;
  • asigura designul universal si adaptarea rezonabila pentru toate serviciile si programele pe care le desfasoara;
  • asigura colectarea si transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitati de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii si alte institutii cu activitati in domeniu;
  • identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti personali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti personali profesionisti atestati, evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora.
 • IN DOMENIUL PROTECTIEI PERSOANELOR VARSTNICE SI A ALTOR PERSOANE ADULTE AFLATE IN SITUATII DE DIFICULTATE:
  • completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
  • acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
  • depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
  • verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;
  • asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;
  • depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;
  • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, precum si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, in conditiile legii.

Structura

Servicii subordonate DIRECTORULUI GENERAL:

 • Serviciul Registratura;
 • Serviciul Corp Control si Managementul Calitatii;
 • Serviciul Adoptii si Postadoptii;
 • Serviciul Achizitii Publice;
 • Compartimentul Secretariat Comisia pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap;
 • Compartimentul Audit Intern.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – DIRECTIA PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

Structuri subordonate: 

 • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului;
 • Serviciul Management de Caz Copii;
 • Serviciul Rezidential, Delincventa Juvenila;
 • Centrul Maternal „Sf. Maria”;
 • Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Unitati Rezidentiale de Tip Familial;
 • Complexul de Servicii pentru Copiii cu Dizabilitati – Unitati Rezidentiale pentru Copiii cu Dizabilitati;
 • Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii II”;
 • Serviciul de Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati;
 • Serviciul Alternative de Tip Familial:
  • Corpul Asistentilor Maternali Profesionisti;
 • Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie si Repatrieri;
 • Serviciul Interventie in Regim de Urgenta a Copilului:
  • Compartimentul Telefonul Copilului;
 • Complexul de Servicii Sociale de Zi pentru Copii;
 • Complexul de Servicii Socio -Educative pentru Copii;
 • Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala pentru Copii;
 • Centrul Social Comunitar „Ferentari”;
 • Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA PERSOANE ADULTE

  Structuri subordonate:

 • Serviciul Acordare Beneficii Sociale:
  • Compartimentul Alocatii si Indemnizatii;
  • Compartimentul Venit Minim de Incluziune;
  • Compartimentul Acordare Ajutor Incalzirea Locuintei.
 • Compartimentul Asistenta Comunitara;
 • Compartimentul Asistenta Sociala Persoan Adulte:
  • Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor;
  • Centrul Social Multifunctional pentru Persoane Varstnice;
   • Centru de Zi de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Varstnice “Sfantul Spiridon”;
  • Compartiment Ingrijiri la Domiciliu – Unitatea Ingrijiri la Domiciliu Persoane Varstnice;
  • Locuinta Temporara pentru Persoanele Adulte fara Adapost;
  • Baia Publica si Spalatoria Sociala.
 • Echipa Mobila de Interventie pentru Persoane Aflate in Situatii de Risc;
 • Complexul de Servicii Sociale pentru Protectia Victimelor Violentei Domestice;
 • Locuinta Protejata pentru Victimele Violentei Domestice;
 • Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati;
 • Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati;
 • Serviciul Asistenta Sociala Persoane Adulte cu Dizabilitati si Monitorizare Asistenti Personali:
  • Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati;
  • Compartimentul Ingrijiri la Domiciliu – Unitatea Ingrijiri la Domiciliu Persoane Adulte cu Dizabilitati;
  • Locuinta Minim Protejata pentru Persoanele Adulte cu Dizabilitati;
  • Corpul Asistentilor Personali;
  • Corpul Asistentilor Personali Profesionisti.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – DIRECTIA ECONOMICA

Structuri subordonate:

 • Serviciul Buget, Executie Bugetara;
 • Serviciul Financiar – Contabilitate;
 • Serviciul Salarizare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – DIRECTIA ADMINISTRATIVA SI PATRIMONIU

Structuri subordonate:

 • Serviciul Administrativ-Aprovizionare;
 • Serviciul Patrimoniu;
 • Serviciul Tehnic-Intretinere.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – DIRECTIA RESURSE UMANE, CONTENCIOS SI JURIDIC

Structuri subordonate:

 • Serviciul Resurse Umane;
 • Serviciul Contencios;
 • Serviciul Juridic;
 • Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – DIRECTIA STRATEGII SI PROGRAME IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

Structuri subordonate:

 • Serviciul Programe, Proiecte si Relatii cu ONG-urile;
 • Serviciul Comunicare si Relatii cu Publicul.

Conducere

 • Director General – Florentina POPESCU
 • Director General Adjunct – Direcția Economică – Mirela – Ancuța BERCEA
 • Director General Adjunct – Direcția Asistență Socială Persoane Adulte – Maria – Cristina TITEA
 • Director General Adjunct – Direcția Protecția Drepturilor Copilului – Georgiana – Cristina NEACȘU
 • Director General Adjunct – Direcția Resurse Umane, Contencios și Juridic – Ortansa – Marilena GEORGESCU
 • Director General Adjunct – Direcția Strategii și Programe în Domeniul Asistenței Sociale – Ionel BRAI
 • Director General Adjunct – Direcția Administrativă și Patrimoniu – Petruta – Mariana DRAGOMIRESCU

GDPR

Planul de Integritate

Regulamentul de Organizare si Functionare

 • Cadrul normativ de organizare si functionare al DGASPC Sector 5, respectiv statul de functii, organigrama si Regulamentul de organizare si functionare, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr.241/21.12.2023

Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta

Codul de Conduita Etica si Profesionala

Regulamentul intern

Ghid privind prevenirea si combaterea hartuirii

Concursuri

Acte necesare inscriere concurs – personal contractual – descarca de aici

Formular inscriere concurs – personal contractual – descarca de aici

Anunt angajare – asistenti maternali – descarca de aici.

Anunt angajare – asistent personal – descarca de aici.

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 17.06.2024

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 31.05.2024

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ingrijitor la domiciliu, organizat in data de 21.05.2024

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractual vacante, organizat in data de 26.04.2024

Examen testare profesionala, organizat in data de 07.03.2024

Examen testare profesionala Personal Contractual 29.02.2024

Anunt amanare examen testare profesionala – descarca de aici.

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 15.12.2023

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 18.12.2023

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 21.12.2023

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 24.11.2023

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 30.10.2023

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 14.11.2023

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 27.10.2023

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 13.10.2023

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 04.10.2023

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 18.07.2023

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 28.06.2023

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 16.06.2023

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 15.06.2023

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – perioada nedeterminata, organizat in data de 26.05.2023

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – perioada nedeterminata, organizat in data de 23.05.2023

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – perioada nedeterminata, organizat in data de 16.05.2023

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant – perioada determinata, organizat in data de 08.05.2023

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – perioada nedeterminata, organizat in data de 16.03.2023

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant – perioada determinata, organizat in data de 03.03.2023

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 21.12.2022

Anunt privind organizarea concursului de promovare in grad profesional, organizat in data de 15.12.2022

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 21.11.2022

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 21.11.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare (studii superioare), organizat in data de 27.09.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare, organizat in data de 27.09.2022

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 25.08.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional, organizat in data de 16.08.2022

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 20.07.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant, organizat in data de 21.07.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual, organizat in data de 06.07.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare pe functii publice de conducere, organizat in data de 07.07.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, organizat in data de 21.06.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant, organizat in data de 16.06.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent personal, organizat in data de 16.06.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, organizat in data de 26.05.2022

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 09.05.2022

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pe functii publice de executie vancante, organizat in data de 19.05.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi de ingrijitor la domiciliu, organizat in data de 04.05.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent personal, organizat in data de 28.04.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, organizat in data de 19.04.2022

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 30.03.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual, organizat in data de 24.03.2022

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 24.02.2022

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 31.01.2022

Declaratii de avere si de interese anul 2019

Amzuica Madalina-Carmen                                            • declaratie de avere          • declaratie de interese

Andrei I. Aurel                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                                        • declaratie de avere          • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Arnautu Mariana                                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Avram Viorica                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Badea Violeta-Sofia                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balan Ana-Maria-Sorela                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balasa Magdalena-Cristina                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Baltaretu Mirela                                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balu Mihaela Alisa                                                            • declaratie de avere          • declaratie de interese

Banica R. Mariana-Nicoleta                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bernicu Carmen                                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Biru Elena                                                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Botnaru Gabriela-Sabrina                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bucur Mona                                                                       • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bungardean Mihaela-Loredana                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cantu Bogdan-Nicolae                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Carbune R. Marieta                                                         • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cautisanu Elena                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cita Mariana                                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francesca                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cojocaru Ana-Maria-Roberta                                       • declaratie de avere          • declaratie de interese

Coman Emma-Antonia                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Catalin                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Elena-Laura                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin                         • declaratie de avere          • declaratie de interese

Coprinsu Ioana                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Crisan Madalina-Ileana                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cristoiu Ionut-Bogdan                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Denes Mariana                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dionisie Corina-Georgiana                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrin Adrian                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrin Elena                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Draghici Maria                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dumitrescu Manuela                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Duna Denisa                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Enache Ana-Maria                                                        • declaratie de avere          • declaratie de interese

Encutu Maria                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Fatu Monica                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Florescu Mihaela-Cristina                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Iuliu-Catalin                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Gebac Ana-Georgeta                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ghita Maria                                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Golescu Georgiana                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Golescu Octavian-Bogdan                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Grigore Olguta-Marinela                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                               • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionescu-Tugui Razvam                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iordan Elena                                                               • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iordan Simona                                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iosifescu I. Laura-Alexandra                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Malanca Daniel-Nicolae                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manea Mihaela – Consilier                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manea Mihaela                                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manolescu Valentina                                                • declaratie de avere           • declaratie de interese

Marin Vasilica-Viorica                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Melinescu Antoneta-Cristina                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Mihai Andreea-Emilia                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                                • declaratie de avere           • declaratie de interese

Mihalache Corina                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Moromete Ana-Maria-Alina                                  • declaratie de avere           • declaratie de interese

Nae Parascheva                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Neicu Nicoleta-Marinela                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Niculescu Elena-Mirabela                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Oarga Sorina                                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca-Mara                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Olteanu Eugenia                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Oprea Florentina                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Oprisan Sorana Ana-Maria                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Otelescu Simona-Gabriela                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Palade Rodica-Liliana                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Panait Ioana                                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Pascu Mihaela-Lavinia                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Patrantas Gelu                                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Patrasca Monica                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Pele Daniela                                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Pena Nicoleta-Margareta                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Petre Laurentia                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Petrescu Daniel                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Privu Florica                                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Poenaru Cristina-Mirela                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popa Ana-Maria-Roxana                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popa Constantina                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popescu Florentina                                                • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popescu Mihai                                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Preda Georgeta-Madalina                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Prodan Angelica                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Radulescu Catalina                                                • declaratie de avere           • declaratie de interese

Raiu Angela                                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Rosca Elena-Corina                                               • declaratie de avere           • declaratie de interese

Rosu Elena                                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                                  • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sava Viorel-Ion                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Serban Angela                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Serban Angela                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sidonia Iustina Macsim                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Simion Cristina                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Simion Mihaela                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sipos Georgiana                                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Spataru Elena-Lileta                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stan Patricia                                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stanciulescu Madalina-Iulia                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stancovici Nicusor-Catalin                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stancu Daniela                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stan-Paraschiv Anisoara                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stavarachi Rebeca-Marina                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stef Ana-Maria                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stoica A. Daniela                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stoicescu Irina-Cristina                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tene Ionut-Andrei                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tiru Laura-Adriana                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titziclis Marian-Sorin                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Toader Mihaela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Toma Otilia-Florina                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudor Iulia-Andreea                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Unchis Adriana                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Urlea Sorina-Larisa                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vacarus Mariana-Carmen                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasie Gina-Liliana                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile I. Marian                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Velicu Florena-Brandusa                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Zorila Jenica-Ioana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Declaratii de avere si de interese anul 2020

Al Omari Madlen                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Aurel                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ariciu Lavinia-Lucia-Elisabeta                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Arnautu Mariana                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Avram Viorica                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Badea Violeta-Sofia                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Ana-Maria-Sorela                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balasa Magdalena-Cristina                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baltaretu Mirela                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balu Mihaela-Alisa                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Banica Mariana-Nicoleta                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbu Andreea-Valentina                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbu Andreea-Valentina                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbu Eliza                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbuta Simona-Ionela                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbuta Simona-Ionela                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bernicu Carmen-Adina                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bostan Culita                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Botnaru Gabriela-Sabrina                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brai Ionel                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brai Mihaela-Elena                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bucur Mona-Silvia                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bungardean Mihaela-Loredana                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Calinescu Marinela                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Calinescu Marinela                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cantu Bogdan-Nicolae                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capatina Mihaela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Carbune Marieta                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Catana Maria-Magdalena                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Catana Maria-Magdalena                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cautisanu Elena                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cazan Sofia                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Chiran Ionela-Mihaela                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cita Mariana                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francisca                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coman Antonia-Emma                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Catalin                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Elena-Laura                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Copoiu Georgiana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coprinsu Ioana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Crisan Madalina-Ileana                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cristoiu Ionut-Bogdan                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Denes Mariana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dobrin Adrian                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dobrin Elena                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Draghici Maria                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitrescu Manuela                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitru Daniel-Cristian                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitru Daniel-Cristian                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Enache Ana-Maria                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Encutu Maria                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Fatu Monica                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ficiu Georgiana                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veronica                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veronica                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Florescu Mihaela-Cristiana                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Iuliu-Catalin                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gavrila Amelia-Cristina                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gebac Ana-Georgeta                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Mirela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghilic Cristina-Rodica                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghilic Cristina-Rodica                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghita Maria                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Golescu Georgiana                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Golescu Octavian-Bogdan                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Grigore Olguta-Marinela                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu Adriana                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu-Tugui Razavan-Mihai                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionita Daniel                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iordache Razvan                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iordan Elena                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iordan Simona                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iosifescu Laura-Alexandra                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ivascu Daniel-Mihaita                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ivascu Daniel-Mihaita                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Lucaci Daniela                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Lucaci Daniela                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Macsim Sidonia-Iustina                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Malanca Daniel-Nicolae                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manea Mihaela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manea Mihaela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manolescu Valentina                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marc Gabriela                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Denisa-Mihaela                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Denisa-Mihaela                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Denisa-Mihaela                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Vasilica-Viorica                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Maris Maria-Ionela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Maris Maria-Ionela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Masala Liliana                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Melinescu Antoneta-Cristina                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Andreea-Emilia                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihalache Corina                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Moromete Anamaria-Alina                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mucoi Teodora-Isabelle                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mucoi Teodora-Isabelle                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nechifor Rebeca-Marina                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neculae Florina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neculae Florina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neicu Nicoleta-Marinela                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculescu Dorina                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculescu Elena-Mirabela                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oarga Sorina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca-Maria                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Olteanu Eugenia                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Onetiu Florin                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Onetiu Florin                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprea Florentina                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprescu Camelia-Beatrice                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprisan Sorana-Ana-Maria                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Otelescu Simona-Gabriela                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Palade Rodica-Liliana                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panait Ioana                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Paraschiva Nae                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pascu Mihela-Lavinia                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Patrantas Gelu                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Patrasca Monica                                    • declaratie de avere              • declaratie de interese

Pele Daniela                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Petre Laurentia                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Petrescu Daniel                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Pirvu Florica                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Poenaru Cristina-Mirela                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popa Constantina                                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Florentina                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Florentina                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                  • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Mihai                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Preda Georgeta-Madalina                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Prodan Angelica                                    • declaratie de avere              • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Radulescu Catalina                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Raiu Angela                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosca Elena-Corina                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosu Elena                                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sava Viorel-Ion                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Scarlat Alexandra-Mihaela                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Serban Angela                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Serban Aurelia                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Simion Antonica                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Simion Cristina                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Simion Mihaela                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sirbu Gabriela-Nadia                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sirbu Simona                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sirbu Simona                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Spataru Elena-Lileta                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stan Patricia                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stanciulescu Madalina-Iulia              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stancovici Nicusor-Catalin                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stancu Daniela                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stancu Ecaterina                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stan-Paraschiv Anisoara                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stef Ana-Maria                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stefan Georgeta                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoian Valerica                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoian Valerica                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoica Daniela                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoicescu Irina-Cristina                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Suicu Otilia-Florentina                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Tatomir Cristina-Florentina              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Tene Ionut-Andrei                               • declaratie de avere              • declaratie de interese

Terente Ioana-Cosmina                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Tiru Laura-Adriana                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titica Mihaela-Alina                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titzclis Marian-Sorin                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Toader-Mihaela                                     • declaratie de avere               • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                              • declaratie de avere               • declaratie de interese

Toma Otilia-Florina                              • declaratie de avere               • declaratie de interese

Tudor Iulia-Andreea                             • declaratie de avere               • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                   • declaratie de avere               • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                         • declaratie de avere               • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                         • declaratie de avere               • declaratie de interese

Uschis Adriana                                      • declaratie de avere               • declaratie de interese

Urlea Sorina-Larisa                              • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vacarus Mariana-Carmen                   • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vasile Gina-Liliana                               • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vasile Marian                                        • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vasile Mihaela-Silvia                           • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                       • declaratie de avere               • declaratie de interese

Velcea Ramona-Liliana                       • declaratie de avere               • declaratie de interese

Velcea Ramona-Liliana                       • declaratie de avere               • declaratie de interese

Velicu Florena-Brandusa                    • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vlad Elena                                              • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                  • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                  • declaratie de avere               • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                • declaratie de avere               • declaratie de interese

Zamfir Guner                                        • declaratie de avere               • declaratie de interese

Zamfir Guner                                        • declaratie de avere               • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                  • declaratie de avere               • declaratie de interese

Declaratii de avere si de interese anul 2021

Agache Anda-Valeria                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Al Omari Madlen                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Al Omari Madlen                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Albu Andreea-Iuliana                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Amzuica Madalina-Carmen                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Aurel                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Arhire Doina                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Atanasiu Maria-Magdalena                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Avram Viorica                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Despina                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Banica Mariana-Nicoleta                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbu Andreea-Valetina                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Beldica Ionut-Bogdan                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belu Eugen-Dan                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bercea Ancuta-Mirela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bercea Ancuta-Mirela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bercea Ancuta-Mirela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bercea Ancuta-Mirela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Botnaru Gabriela-Sabrina                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bucur Mona-Silvia                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cazan Sofia                                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cita Mariana                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Chitu Ion-Razvan                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francisca                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cojocaru Ana-Maria-Roberta                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coman Emma-Antonia                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Catalin                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Copoiu Georgiana                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

David Elena                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dinu Georgeta                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dionisie Corina-Georgiana                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dirjan Ana                                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dirjan Ana                                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Draghici Luminita-Andreea                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Draghici Maria                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Enache Ana-Maria                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ficiu Georgiana                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veornica                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Georgescu Mirela                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Georgescu Ortansa-Marilena                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Georgescu Ortansa-Marilena                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Gherasimescu Mihaela-Loredana                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghita Maria                                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grosu Mihaela-Gica                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Hamzu Simona                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordache Razvan                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Elena                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Simona                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iosifescu Laura-Alexandra                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ivan Andreea-Mihaela                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mandrovschi Elena-Madalina                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea Mihaela                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea Mihaela                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manole Ana-Georgeta                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Masala Liliana                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Matei Alice-Elena                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihalache Corina                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mincu Mihaela-Marinela                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Moromete Ana-Maria-Alina                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nae Paraschiva                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagoe Ilie-Danut                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagoe Rodica-Elena                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onetiu Florin                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Oprescu Camelia-Beatrice                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Oprisan Sorana-Ana-Maria                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Panait Ioana                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Patrasca Monica                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Pele Daniela                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrareanu Olga                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petre Laurentia                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrescu Mihai-Daniel                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Pirvu Florica                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Poenrau Cristina-Mirela                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popa Ana-Maria-Rxoana                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popescu Mihai                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Raiu Angela                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Rosca Daniela-Nicoleta                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Rosca Elena-Corina                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Rosu Elena                                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sava Ion-Viorel                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Serban Angela                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Simion Cristina                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sirbu Simona                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stan Parschiva-Anisoara                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stan Patricia                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stancu Daniela                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Staniloiu Adrian                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stef Ana-Maria                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Suicu Otilia-Florentina                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tatomir Cristina-Florentina                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Terente Ioana-Cosmina                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tiru Laura-Adriana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titica Mihaela-Alina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titica Mihaela-Alina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titzclis Marian-Sorin                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Urlea Soina-Larisa                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Mihaela-Silvia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Mihaela-Silvia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Velicu Florena-Brandusa                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Declaratii de avere si de interese anul 2022

Agache Anda-Valeria                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Agheorghiesei Elena                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Al Omari Madlen                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Albu Andreea-Iuliana                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Alexe Iulia-Andreea                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Alexe Nicoleta                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Amzuica Madalina-Carmen                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Aurel                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Daniela-Laura                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Daniela-Laura                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Arhire Doina                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Arnautu Mariana                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Avram Viorica                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baban Iulia-Andreea                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baci Constantin-Cristian                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Badea Violeta-Sofia                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Adrian                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Ana-Maria-Sorela                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Balan Despina                                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Baltaretu Mirela                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Balu Mihaela-Alisa                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Banica Mariana-Nicoleta                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbuta Simona-Ionela                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belu Eugen-Dan                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese 

Bercea Mirela-Ancuta                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese 

Bernicu Carmen-Adina                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Bostan Culita                                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese            • declaratie de avere rectificativa

Botnaru Gabriela-Sabrina                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bucur Mona-Silvia                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bungardean Mihaela-Loredana                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bustea Irina-Elena                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cantu Bogdan-Nicolae                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Carbune Marieta                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cautisanu Elena                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cautisanu Elena                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Chiran Ionela-Mihaela                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Chiran Ionela-Mihaela                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Chitu Ion-Razvan                                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese 

Ciobanu Stefania-Melania                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cita Mariana                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francisca                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cojoc Daniela                                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cojocaru Ana-Maria Roberta                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Coman Antonia-Emma                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                                • declaratie de avere              • declaratie de interese

Constantin Catalin                                                • declaratie de avere              • declaratie de interese

Constantin Elena-Laura                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Coteneanu Sorin-Stefan                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cristoiu Ionut-Bogdan                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Cuc Raluca-Dana                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

David Elena                                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Denes Mariana                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dinu Georgeta                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dionisie Corina-Georgiana                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ditu George-Constantin                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ditu George-Constantin                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ditu Madalina                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dobrin Adrian                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dobrin Elena                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Draghici Luminita-Andreea                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Draghici Maria                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dragomirescu Petruta-Mariana                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dragu-Maier Marilena-Adnana                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitrescu Gabriela                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitrescu Manuela                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitru Olimpia-Cornelia                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Enache Maria Alexandra                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Encutu Maria                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Fatu Monica                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veronica                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Florescu Mihaela-Cristiana                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Iuliu-Catalin                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Ortansa-Marilena                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Ramona-Lucia-Constanta               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghita Maria                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Girbovu Iuliana                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Golescu Octavian-Bogdan                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grigore Olguta-Marinela                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grosu Anton                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grosu Mihaela-Gica                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese 

Hamzu Simona                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Holban Iuliana                                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Holban Iuliana                                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ifteni Bogdan-Cristian                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ion Roxana-Mihaela                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionascu-Barbu Andreea-Valentina                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionescu Adriana                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu-Tugui Razvan-Mihai                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionita Daniel                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionita Nicolae-Iulian                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Elena                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Simona                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iosifescu Laura-Alexandra                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ivan Andreea-Mihaela                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ivan Elena                                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Jianu Elena-Luminita                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Lica George                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Malanca Daniel-Nicolae                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mandrovschi Elena-Madalina                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea A. Mihaela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea E. Mihaela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manole Ana-Georgeta                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manolescu Valentina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manta Oana-Maria                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Vasilica-Viorica                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Maris Maria-Ionela                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Maris Maria-Ionela                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alice-Elena                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Melinescu Antoaneta-Cristina                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Andreea-Emilia                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihalache Corina                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mincu Mihaela-Marinela                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Miron Mirela-Elena                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mora Ana-Maria                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Moromete Anamaria-Alina                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mucoi Theodora-Isabelle                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nae Paraschiva                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neacsu Georgiana-Cristina                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagoe Ilie-Danut                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagoe Rodica-Elena                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nechifor Rebeca-Marina                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neculae Florina                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neicu Nicoleta-Marinela                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculae Catalin-Alexandru                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculescu Elena-Mirabela                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nutescu Cristina                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Oanta Daniel-Liviu                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Oarga Sorina                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca Maria                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca Maria                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Olteanu Eugenia                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onetiu Florin                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onetiu Florin                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprescu Camelia-Beatrice                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprisan Sorana-Ana-Maria                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Otelescu Simona-Gabriela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Palade Rodica-Liliana                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panaete Cristina-Rodica                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panait Ioana                                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Parepeanu Bianca-Daniela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pascu Mihaela-Lavinia                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Patrantas Gelu                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Patrasca Monica                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Pele Daniela                                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Pena Nicoleta-Margareta                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrareanu Olga                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petre Laurentia                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrescu Daniel                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrescu Mihai-Daniel                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pirvan Corina                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pirvu Florica                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Poenaru Cristina-Mirela                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popa Ana-Maria-Roxana                                    • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popa Constantina                                                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Florentina                                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popescu Mihai                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese            • declaratie de avere rectificativa

Preda Georgeta-Madalina                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Prodan Angelica                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Raduica Gabriela                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Raicu Andreea                                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Raiu Angela                                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosca Corina-Elena                                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosca Daniela-Nicoleta                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosu Elena                                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ruscu Genia-Ionela                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sava Ion-Viorel                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Simion Cristina                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Simion Mihaela                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sirbu Gabriela-Nadia                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sirbu-Glontoi Simona                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Spataru Elena-Lileta                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stan Patricia                                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stanciulescu Madalina-Iulia                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stancovici Nicusor-Catalin                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stancu Daniela                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Staniloiu Adrian                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Serban Angela                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Aurelia                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stan-Paraschiv Anisoara                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese                    • declaratie de avere rectificativa

Stef Ana-Maria                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stoica Daniela                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stoica-Oprea Daniela-Marilena                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stoicescu Irina-Cristina                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Suicu Otilia-Florentina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese 

Suicu Otilia-Florentina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese 

Tene Ionut-Andrei                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tiru Laura Adriana                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Titica Alina-Mihaela                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titzclis Marian-Sorin                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Toader Mihaela                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Toma Otilia-Florina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Trandafir Laurentiu-Viorel                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tucu Titica-Didina                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Unchis Adriana                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Urlea Sorina-Larisa                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vacarus Mariana-Carmen                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasie Gina-Liliana                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Alexandra                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Marian                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Velcea Ramona-Liliana                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Velicu Florena-Brindusa                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Voicu Loredana-Elena                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Declaratii de avere si de interese anul 2023

Agache Anda-Valeria                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Agheorghiesei Elena                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Albu Andreea-Iuliana                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Alexe Iulia-Andreea                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Alexe Nicoleta                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Amzuica Madalina-Carmen                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Andrei Aurel                                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Arhire Doina                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Arnautu Mariana                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Avram Viorica                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Baban Iulia-Andreea                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Baci Constantin-Cristian                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Badea Violeta-Sofia                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Balan Adrian                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Balan Ana-Maria-Sorela                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Balan Despina                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Baltaretu Mirela                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Balu Mihaela-Alisa                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Banica Mariana-Nicoleta                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Barbuta Simona-Ionela                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Beldica Ionut-Bogdan                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Beldica Ionut-Bogdan                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Belu Eugen-Dan                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bercea Mirela-Ancuta                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bernicu Carmen-Adina                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Botnaru Gabriela-Sabrina                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Brai Ionel                                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Brai Ionel                                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bucur Mona-Silvia                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bungardean Mihaela-Loredana                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bustea Irina-Elena                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bustea Irina-Elena                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cantu Bogdan-Nicolae                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Carbune Marieta                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese             • declaratie de avere rectificativa

Chitu Ion-Razvan                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cita Mariana                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francisca                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cojoc Daniela                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cojocaru Ana-Maria-Roberta                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Coman Antonia-Emma                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Coman Florentina                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Coman Florentina                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantin Catalin                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantin Elena-Laura                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantin Florina-Corina                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantin Florina-Corina                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Coteneanu Sorin-Stefan                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cristoiu Ionut-Bogdan                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Croitoru Florentina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Croitoru Florentina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cuc Raluca-Dana                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

David Elena                                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Deacu Roxana-Mihaela                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Denes Mariana                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dinu Georgeta                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Dionisie Corina-Georgiana                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ditu Madalina                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                              • declaratie de avere              • declaratie de interese             • declaratie de avere rectificativa

Dobrin Adrian                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dobrin Elena                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Draghici Luminita-Andreea                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Draghici Maria                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dragomirescu Petruta-Mariana                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dragu-Maier Marilena-Adnana                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitrescu Gabriela                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitrescu Manuela                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitru Olimpia-Cornelia                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

El Khechen Elena-Luminita                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Encutu Maria                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Fatu Monica                                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veronica                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Florea Ionut                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Florescu Mihaela-Cristiana                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Iuliu-Catalin                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Ortansa-Marilena                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Ramona-Lucia-Constanta            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghita Maria                                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Girbovu Iuliana                                                  • declaratie de avere              • declaratie de interese

Golescu Georgiana                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Golescu Octavian-Bogdan                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Grigore Olguta-Marinela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Grosu Anton                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Grosu Mihaela-Gica                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ifteni Bogdan-Cristian                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionascu-Barbu Andreea-Valentina                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu Loredana-Elena                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu-Tugui Razvan-Mihai                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionita Daniel                                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ionita Nicolae-Iulian                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Iordan Elena                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iordan Simona                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iosifescu Laura-Alexandra                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ispas Maria-Geanina                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ivan Andreea-Mihaela                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ivan Elena                                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Lica George                                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Malanca Daniel-Nicolae                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mandrovschi Elena-Madalina                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manea A. Mihaela                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manea E. Mihaela                                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manole Ana-Georgeta                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manolescu Valentina                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manta Oana-Maria                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Marin Vasilica-Viorica                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marinica Mirela-Rodica                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alice-Elena                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Melinescu Anoaneta-Cristina                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Andreea-Emilia                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Mihalache Corina                                               • declaratie de avere              • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mincu Mihaela-Marinela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Miron Mirela- Elena                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mora Ana-Maria                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Moraru Mioara                                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Moraru Mioara                                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Moromete Anamaria-Alina                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nae Paraschiva                                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Neacsu Georgiana-Cristina                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neagoe Ilie-Danut                                              • declaratie de avere             • declaratie de interes

Neagoe Rodica-Elena                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nechifor Rebeca-Marina                                  • declaratie de avere              • declaratie de interese

Neculae Florina                                                  • declaratie de avere              • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neicu Nicoleta-Marinela                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculae Catalin-Alexandru                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculescu Elena-Mirabela                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nutescu Cristina                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oanta Daniel-Liviu                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Oanta Daniel-Liviu                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Oanta Daniel-Liviu                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Oarga Sorina                                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca-Maria                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Olteanu Eugenia                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprescu Camelia-Beatrice                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprisan Sorana-Ana-Maria                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Otelescu Simona-Gabriela                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Palade Rodica-Liliana                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panaete Cristina-Rodica                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panait Ioana                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panaitescu Bogdan                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Parepeanu Bianca-Daniela                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pascu Mihaela-Lavinia                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Patrantas Gelu                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Patrasca Monica                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pele Daniela                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pena Nicoleta-Margareta                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Petrareanu Olga                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Petre Laurentia                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Petrescu Daniel                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Petrescu Mihai-Daniel                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pirvan Corina                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pirvu Florica                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Poenaru Cristina-Mirela                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popa Ana-Maria-Roxana                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popa Constantina                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popescu Florentina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popescu Florentina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popescu I. Florentina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popescu Mihai                                                    • declaratie de avere              • declaratie de interese

Postasu Daniela                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Postasu Daniela                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Preda Georgeta-Madalina                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Prodan Angelica                                                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Raduica Gabriela                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Raicu Andreea                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Raiu Angela                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Rosca Daniela-Nicoleta                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Rosca Elena-Corina                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Rosu Elena                                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ruscu Genia-Ionela                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sava Ion-Viorel                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Angela                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Aurelia                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Aurelia                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Simion Cristina                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Simion Mihaela                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sipos Georgiana                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sirbu Gabriela-Nadia                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sirbu-Glontoi Simona                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Spataru Elena-Lileta                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stan Patricia                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stan-Paraschiv Anisoara                                  • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stanciulescu Madalina-Iulia                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stancovici Nicusor-Catalin                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stancu Daniela                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stef Ana-Maria                                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stef Ana-Maria                                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoica Daniela                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stoica-Oprea Daniela-Marinela                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stoicescu Irina-Cristina                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tene Ionut-Andrei                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tiru Laura-Adriana                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titica Alina-Mihaela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Titzclis Marian-Sorin                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Toader Mihaela                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Toma Otilia-Florina                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Trandafir Laurentiu-Viorel                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tucu Titica-Didina                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Unchis Adriana                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Urlea Sorina-Larisa                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vacarus Mariana-Carmen                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasie Gina-Liliana                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasile Alexandra                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasile Marian                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Velcea Ramona-Liliana                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Velicu Florena-Brindusa                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Zorila Jenica-Ioana                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Declaratii de avere si de interese anul 2024

Alexe Iulia-Andreea                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Alexe Nicoleta                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Amzuica Madalina-Carmen                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Andrei Aurel                                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Avram Viorica                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Baban Iulia-Andreea                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Adrian                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Balan Despina                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Banica Mariana-Nicoleta                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Belu Eugen-Dan                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bernicu Carmen-Adina                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Brabuta Simona-Ionela                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brai Ionel                                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Carbune Marieta                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Chitu Ion-Razvan                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francisca                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cojoc Daniela                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coman Antonia-Emma                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coman Florentina                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coteneanu Sorin-Stefan                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dinu Georgeta                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veronica                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Alina-Mariana                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Ramona-Lucia-Constanta              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Golescu Georgiana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Goran Mihaela-Lavinia                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grosu Anton                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grosu Mihaela-Gica                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionascu-Barbu Andreea-Valentina                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu Loredana-Elena                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu-Tugui Razvan-Mihai                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionita Daniel                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionita Nicolae-Iulian                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Elena                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iordan Simona                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iosifescu Laura-Alexandra                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ivan Andreea-Mihaela                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ivan Elena                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Lica George                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Malanca Daniel-Nicolae                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mandrovschi Elena-Madalina                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea A. Mihaela                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea Mihaela                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Marinica Mirela-Rodica                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Matei Alice-Elena                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Andreea-Emilia                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihalache Corina                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Moromete Anamaria-Alina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nae Paraschiva                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neicu Nicoleta-Marinela                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprescu Camelia-Beatrice                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panaete Cristina-Rodica                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panait Ioana                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Paraluta Aristica-Roxana                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Parepeanu Bianca-Daniela                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Patrantas Gelu                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Patrasca Monica                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Petrescu Daniel                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Poenaru Cristina-Mirela                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popa Ana-Maria-Roxana                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popescu I. Florentina                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Preda Georgeta-Madalina                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Raduica Gabriela                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Radut Maria-Monica                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Rosca Elena-Corina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ruscu Genia-Ionela                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Angela                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Simion Cristina                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sipos Georgiana                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sirbu Gabriela-Nadia                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Spataru Elena-Lileta                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stan Patricia                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stancovici Nicusor-Catalin                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stancu Daniela                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stavarachi Rebeca-Marina                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tiru Laura-Adriana                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Titica Alina-Mihaela                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Toma Otilia-Florina                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tucu Titica-Didina                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasie Gina-Liliana                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasile Alexandra                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasile Marian                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut