DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Compartimentul Ingrijiri la Domiciliu

pcdata

Domeniul de competenta al CID

Compartimentul Ingrijiri la Domiciliu (acronim CID), cod serviciu social 8810 ID-I, este o unitate de asistenta sociala, fara personalitate juridica, in structura Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, coordonata metodologic de catre Compartimentul Asistenta Sociala Persoane Adulte din cadrul DGASPC Sector 5, prin intermediul careia se ofera servicii de ingrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice.

Scopul principal al CID este de a oferi sprijin si suport persoanelor vârstnice in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta, pentru prezervarea autonomiei persoanei, prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, promovarea incluziunii sociale si cresterea calitatii vietii.

Categorii de beneficiari

CID se adreseaza asistentei persoanelor vârstnice aflate in diverse grade de dependenta, ca urmare a degradarii/pierderii autonomiei personale, asigurându-le acestora un set de servicii de ingrijire si de asistare in indeplinirea activitatilor de baza ale vietii zilnice, cu rolul de a limita degradarea autonomiei fucntionale, de a pastra si a imbunatati starea de sanatate si de a preveni institutionalizarea persoanelor vârstnice in centre rezidentiale de ingrijire si asistenta/camine pentru persoane vârstnice.

Servicii oferite

Prin raportare la situatia socio-economica si la cea de sanatate, nevoile individuale ale persoanelor vârstnice, corelate cu gradul de dependenta obtinut in urma evaluarii socio-medicale (geriatrice), conform Grilei Nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobata prin HGR nr.886/2000, sunt satisfacute prin oferirea de asistenta si suport pentru realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice, dupa cum urmeaza:

 • igiena corporala;
 • imbracare si dezbracare;
 • igiena eliminarilor;
 • hranire si hidratare;
 • mobilizare si transfer;
 • deplasare in interior;
 • comunicare.

Standardul minim de calitate aplicabil este reprezentat de Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum şi a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat şi cantinele sociale, emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale – Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Acte necesare pentru furnizarea serviciilor de ingrijiri la domiciliu

 • cerere tip completata de catre solicitant;
 • actul de identitate al solicitantului (original);
 • documente justificative privind starea civila (original);
 • documente justificative privind veniturile realizate si, dupa caz, privind bunurile mobile si/sau imobile aflate in proprietate (original);
 • actul de proprietate a locuintei sau actul in baza caruia persoana vârstnica locuieste la adresa indicata in cerere, pentru a dovedi ca persoana vârstnica nu are un intretinator legal ca urmare a incheierii unui contract de intretinere (original);
 • documente justificative referitoare la starea de sanatate fizica/psihica (original);
 • chitanta din care sa reiasa achitarea contributiei persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de ingrijiri la domiciliu, in conformitate cu prevederile HCL Sector 5 nr.15/28.02.2017.

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, la nivelul CID putându-se solicita si alte documente suplimentare, in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

Testarea mijloacelor de trai ale persoanei vârstnice care solicita acordarea de servicii de ingrijiri la domiciliu se va realiza la nivelul Compartimentului Asistenta Sociala Persoane Adulte, prin efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului, precum si prin verificari efectuate in sistemul informatic PATRIMVEN.

Dreptul la acordarea de servicii de ingrijiri la domiciliu se stabileste prin Dispozitie a Directorului General al DGASPC Sector 5, in baza unui referat de propunere intocmit la nivelul Compartimentul Asistenta Sociala Persoane Adulte. De asemenea, respingerea dreptului la servicii de ingrijiri la domiciliu, precum si incetarea acestui drept se realizeaza tot prin dispozitie a Directorului General al DGAPSC Sector 5.

In cazul fiecarei persoane vârstnice care urmeaza sa beneficieze de servicii de ingrijiri la domiciliu se incheie un contract de furnizare a acestor servicii, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Contractul de furnizare a serviciilor este redactat in doua exemplare, iar contributia de plata a serviciilor, dupa caz, este prevazuta in contract.

Conditii de acordare/criterii de eligibilitate

Conditii de acordare a serviciilor

De serviciile oferite prin intermediul acestui compartiment poate beneficia orice persoana vârstnica,  cu domiciliul/resedinta legal stabilit(a) pe raza Sectorului 5 si care se afla in una din urmatoarele situatii:

 1. nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 2. nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 3. nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
 4. nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata;
 5. se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.

Nu poate beneficia de servicii de ingrijiri la domiciliu persoana care:

 • desi are in actul de identitate inscrisa o adresa situata pe raza Sectorului 5, nu locuieste efectiv pe raza Sectorului 5;
 • refuza sa ofere informatii sau ofera informatii false cu privire la situatia sa sau a celorlalti membri ai familiei;
 • locuieste impreuna cu alte persoane care au obligatia si/sau capacitatea de intretinere si ingrijire;
 • au intretinator legal ca urmare a incheierii unui contract de intretinere; exceptie face situatia in care nu este respectata obligatia de intretinere si de ingrijire de catre noul proprietar al bunurilor obtinute ca urmare a actului juridic de instrainare si persoana vârstnica isi asuma responsabilitatea initierii demersurilor legale in vederea responsabilizarii acestuia pe cale legala.

Criterii de eligibilitate pentru accesarea serviciilor furnizate prin intermediul CID:

 • existenta in mod legal a domiciliului/resedintei pe raza Sectorului 5;
 • existenta consimtamântului persoanei vârstnice sau, in situatia in care starea de sanatate a persoanei vârstnice nu permite obtinerea consimtamântului acesteia, acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, in lipsa acestora, acceptul unui alt membru de familie;
 • In lipsa unui apartinator legal, daca starea de sanatate a persoanei vârstnice nu permite obtinerea consimtamântului acesteia, decizia de acordare a serviciilor de ingrijiri la domiciliu se ia la nivelul DGASPC Sector 5, la propunerea Compartimentului Asistenta Sociala Persoane Adulte, in baza unei dispozitii emisa de Directorul General al DGASPC Sector 5.
 • acceptul cu privire la achitarea contributiei persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de ingrijiri la domiciliu, in conformitate cu prevederile HCL Sector 5 nr.15/28.02.2017.

Identificarea si preluarea cazului social se realizeaza prin:

 • adresarea directa din partea solicitantului;
 • prin referire/trimitere de la alt serviciu din cadrul DGASPC Sector 5 sau de la o alta structura/institutie din mediul public sau privat;
 • in urma efectuarii de anchete sociale in comunitati/cartiere defavorizate, spitale etc.

Serviciile de ingrijiri la domiciliu se asigura:

 • in mod gratuit in situatia persoanelor vârstnice care nu realizeaza venituri sau ale caror venituri sunt mai mici decât plafonul de 500 lei, respectiv valoarea ISR in vigoare;
 • Indicatorul social de referinta (ISR) reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza beneficiile sociale suportate din bugetul de stat, inclusiv indemnizatia de somaj, venitul minim garantat sau alocatia de stat pentru copii, iar modificarea cuantumului acestui indicator atrage modificari ale valorilor acestora.
 • cu plata unei contributii lunare, in functie de nivelul venitului realizat lunar, in conformitate cu prevederile HCL Sector 5 nr.15/28.02.2017, dupa cum urmeaza:

Cuantumul contributiei persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de ingrijiri la domiciliu

Grad de dependenta IA, IB, IC Grad de dependenta IIA, IIB, IIC Grad de dependenta IIIA, IIIB
Nr.

crt.

Nivelul venitului net al persoanei vârstnice (lei) Procent din costul integral al serviciilor (%) Valoarea contributiei (lei) Valoarea contributiei (lei) Valoarea contributiei (lei)
1 0 – 500 0% 0 0 0
2 501 – 1.000 5% 65 48,75 32,50
3 1.001 – 1.500 10% 130 97,50 65
4 1.501 – 2.000 15% 195 146,25 97,50
5 2.001 – 2.500 20% 260 195 130
6 Peste 2.500 25% 325 243,75 162,50
Costul lunar al serviciilor 1.300 975 650
Costul integral al serviciilor, conform Standardelor minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate ingrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice – Anexa 4 din HGR nr.978/2015 15.600 11.700 7.800

Program de lucru cu publicul

 • Luni: 9-13
 • Marti: 9-13
 • Miercuri: 9-13
 • Joi: 12-16
 • Vineri: Nu se lucreaza cu publicul.

Program de lucru al ingrijitorului la domiciliu

 • de la luni pâna vineri, in intervalul orar 800-1600, in functie de nevoile persoanei vârstnice asistate.

Date de contact

 • Telefon: 021-316.77.07
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”.Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

   

Cadrul legal de referinta

 • Constitutia României;
 • Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HGR nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile  si completarile ulterioare;
 • HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
 • OGR nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 • Ordinul nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii,  Solidaritatii Sociale si Familiei;
 • HGR nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.

Standard minim de calitate aplicabil

 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale (Anexa nr.8 – standardele minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID-I).

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut