DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Locuinta Temporara pentru Persoanele Adulte fara Adapost

pcdata

Scopul serviciului social

Scopul “Locuintei Temporare pentru Persoanele Adulte fara Adapost” este asigurarea protectiei/asistentei sociale pentru persoanele adulte fara adapost, identificate pe raza Sectorului 5.

Protectia sociala se asigura prin serviciile sociale prestate fata de grupul tinta in vederea depasirii unor situatii de dificultate, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala, având ca finalitate cresterea calitatii vietii si promovarea integrarii sociale.

LTPAFA asigura beneficiarilor urmatoarele tipuri de servicii sociale, pe baza de contract de servicii:

 • evaluarea situatiei persoanelor fara adapost, intocmirea dosarul de admitere si inaintarea acestuia spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5;
 • igienizare si deparazitare, care va include asigurarea materialelor de igiena personala si oferirea posibilitatilor de efectuare a igienei personale;
 • gazduire temporara pâna la depasirea situatiei de risc, avându-se in vedere cerintele minime necesare unei locuinte, impusa de legislatia in vigoare, prin punerea la dispozitie a unui spatiu de locuit si a unui grup igienico-sanitar corespunzator;
 • asigurarea unei alimentatii corespunzatoare in limita alocatiei de hrana
  stabilita de legislatia in vigoare;
 • asigurarea de asistenta medicala primara si ingrijire, in situatii de urgenta, dupa caz;
 • realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau, dupa caz, in
  programul individualizat de interventie;
 • consiliere sociala, promovarea insertiei/reinsertiei familiale/comunitare/ sociale, de la caz la caz, reluarea contactelor sociale;
 • consiliere psihologica si, dupa caz, aplicarea unor terapii de specialitate;
 • consiliere si orientare vocationala, facilitarea accesului la cursuri de formare si reconversie profesionala;
 • intreprinderea demersurilor in vederea relocarii beneficiarilor in unitatile teritorial administrative de domiciliu, in colaborare cu institutiile competente;
 • sprijinirea beneficiarilor in vederea obtinerii documentelor de identitate pierdute sau furate, prin indrumare si acompaniere, dupa caz, la Directia de Evidenta Populatiei Sector 5;
 • acompanierea/asigurarea sprijinului pentru transportul persoanelor fara adapost cu probleme grave de sanatate la spitalele de urgenta pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;
 • intreprinderea demersurilor, in colaborare cu Serviciul Autoritate Tutelara din cadrul Primariei Sectorului 5, pentru a se stabili un reprezentant legal beneficiarului de servicii sociale, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;
 • intreprinderea demersurilor, in colaborare cu Serviciul Acordare Beneficii Sociale din cadrul DGASPC Sector 5, in vederea intocmirii dosarelor de ajutor social (venit minim garantat), in cazul persoanelor fara venituri;
 • identificarea si mobilizarea resurselor beneneficiarilor;
 • stabilirea identitatii persoanei amnezice sau cu probleme de sanatate mentala (fara a avea tulburari mentale grave), prin colaborarea cu Directia de Evidenta Populatiei Sector 5;
 • intocmirea dosarului de institutionalizare intr-o institutie de asistenta sociala sau institutie de protectie speciala, in functie de vârsta si gradul de dependenta al beneficiarului de servicii sociale.

Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare

(1) Serviciul social LTPAFA functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de:

 • Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile  si completarile ulterioare;
 • HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare  si functionare a serviciilor sociale;
 • Ordinul nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii,  Solidaritatii Sociale si Familiei.

(2) Standard minim de calitate aplicabil:

 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale –  Anexa 4: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioada determinata, organizate ca centre rezidentiale pentru persoanele fara adapos (ordin emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale).

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin intermediul LTPAFA sunt  persoanele adulte fara adapost identificate pe raza Sectorului 5, indiferent de vârsta, sex, rasa sau religie, care solicita serviciile oferite, au o situatie socio-economica precara, sunt lipsite de posibilitatea asigurarii unei locuinte (temporare sau definitive), sunt apte de a sta in colectivitate, din punct de vedere medical si nu necesita supraveghere medicala permanenta.

Grupuri tinta:

 • Persoane adulte fara adapost, cu domiciliul stabil/resedinta pe raza Sectorului 5;
 • Persoane adulte fara adapost identificate pe raza Sectorului 5, in vederea repartizarii lor catre unitatile teritorial administrative de domiciliu/resedinta;
 • Persoane/familii ajunse in strada, dupa evacuarea din locuinte situate pe raza Sectorului 5, in situatia in care nu au putut fi identificate alte solutii locative;
 • Persoane care anterior au fost in detentie si care, din resurse proprii, nu isi pot satisface nevoia locativa;
 • Persoane cu dizabilitati a caror autonomie mentala este conservata, iar cea locomotorie este total sau partial mentinuta, pâna la institutionalizarea intr-un centru specializat;
 • Persoane fara adapost, externate de spitalele din municipiul Bucuresti, care au domiciliul/resedinta legal stabilit(a) pe raza Sectorului 5, dupa o evaluare medicala care certifica absenta bolilor infecto-contagioase si pastrarea autonomiei.
 • Persoanele singure/familiile aflate in situatii de necesitate, ramase fara adapost, ca urmare a calamitatilor naturale sau incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.
 • Agresorii aflati in evidentele DGASPC Sector 5; Conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, cu modificarile si completarile ulterioare, “Autoritatile locale au obligatia de a asigura in cadrul serviciilor sociale existente gazduire pentru agresori in cadrul centrelor rezidentiale pentru persoanele fara adapost si adaposturilor de noapte, care functioneaza in conformitate cu Legea asistentei sociale nr.292/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.”.

(2) Conditiile de acces/admitere in LTPAFA sunt urmatoarele:

a) Admiterea in LTPAFA se va face in baza dispozitiei emisa de Directorul General al DGASPC Sector 5, la propunerea Serviciului Asistenta Sociala a Persoanei Adulte, având in vedere prevederile din contractul de acordare a serviciilor sociale.

Modelul contractului de acordare a serviciilor sociale este prezentat in anexa la prezentul ROF.

Durata de cazare in LTPAFA a persoanelor asistate este de pâna la 2 ani, in functie de situatia particulara a fiecarui beneficiar si in raport cu nevoile individuale ale acestuia.

Contractul de furnizare servicii se incheie pe o perioda de 1 an, cu posibilitate de prelungire de pâna la 1 an prin act aditional (conform Standard 2.3. din Anexa nr.4, Ordin nr. 2126/2014).

DGASPC Sector 5 decide asupra perioadei in care un beneficiar este gazduit, in raport de nevoile individuale ale acestuia, cât si in functie de interesul si implicarea acestuia in activitatile de integrare/reintegrare sociala recomandate (conform Standard 2.1. din Anexa nr.4, Ordin nr.2126/2014).

In situatii exceptionale (calamitati naturale, incendii s.a.) se poate admite cazarea in centru a unor persoane, la solicitarea acestora sau a unor institutii, inainte de analizarea cazului social, in baza unui referat intocmit de catre coordonatorul LTPAFA, aprobat de catre Directorul General al DGASPC Sector 5. Triajul medical al acestor persoane se va realiza de catre medicii din cadrul Echipei Mobile de Interventie pentru Persoane Aflate in Situatii de Risc.

Beneficiarii serviciilor sociale, care realizeaza venituri din diverse surse potrivit legii, au obligatia de a achita o cota-parte, cu o valoare de pâna la 1/4 din venitul net realizat lunar, cu titlul de contributie pentru serviciile sociale de care beneficiaza in LTPAFA.

Valoarea contributiei beneficiarului de servicii sociale este stabilita in urma procesului de evaluare complexa.,

b) Acte necesare in vederea admiterii in LTPAFA:

 • cerere tip completata de catre solicitant;
 • buletin sau carte de identitate;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, medicul curant sau medicul din cadrul Echipei Mobile de Interventie pentru Persoane Aflate in Situatii de Risc din subordinea DGASPC Sector 5, care sa ateste ca persoana solicitanta este apta de a locui in colectivitate;
 • documente justificative referitoare la venitul realizat lunar;
 • acte doveditoare ale statutului de persoana evacuata;
 • orice acte care sa ateste situatia de persoana fara adapost.

In situatii de exceptie, care pot pune in pericol viata unei persoane fara adapost, admiterea in centru se realizeaza doar cu avizul Directorului General al DGASPC Sector 5, urmând ca dosarul cu toate documentele necesare sa fie instrumentat ulterior.

De asemenea, pentru admiterea in LTPAFA, DGASPC Sector 5 da curs si solicitarilor din partea altor persoane fizice sau institutii din mediul public/privat, care pun in atentie diverse cazuri de persoane adulte fara adapost.

c) La intrarea in LTPAFA beneficiarilor le sunt prezentate Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social si obligativitatea respectarii prevederilor acestora, sunt identificati si luati in evidenta, parcurg obligatoriu procedura de igienizare/deparazitare si beneficiaza de asistenta medicala primara oferita de catre medicii Echipei Mobile de Interventie pentru Persoane Aflate in Situatii de Risc, in baza principiului complementaritatii serviciilor sociale furnizate de structurile de specialitate din subordinea DGASPC Sector 5.

d) Beneficiarii centrului vor parcurge etapele programelor de reinsertie sociala stabilite de catre echipa multidisciplinara din cadrul Serviciului Asistenta Sociala a Persoanei Adulte.

e) Iesirea din programul LTPAFA se va realiza la finalizarea perioadei prevazuta in contract sau din initiativa beneficiarului in baza unei declaratii scrise, in baza dispozitiei emisa de Directorul General al DGASPC Sector 5. Totodata, in situatia nerespectarii de catre beneficiar a prevederilor prevazute de contractul de servicii, acesta va fi reziliat cu notificare prealabila.

(3) Conditii de incetare a serviciilor

Constituie motiv de incetare a serviciilor urmatoarele:

 1. refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct;
 2. savârsirea unui numar de doua abateri de la regulamentul de ordine interioara al LTPAFA de catre beneficiarul de servicii sociale;
 3. expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;
 4. acordul partilor privind incetarea contractului;
 5. absentarea nemotivata a beneficiarului pe o perioada mai mare de 15 zile;
 6. scopul contractului a fost atins;
 7. incalcarea de catre reprezentantii LTPAFA a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale;
 8. retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii furnizorului de servicii sociale;
 9. forta majora, daca este invocata.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in LTPAFA au urmatoarele drepturi:

 1. asa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala;
 2. sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplica;
 3. sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite;
 4. sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;
 5. sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;
 6. sa participe la evaluarea serviciilor sociale primate.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in LTPAFA au urmatoarele obligatii:

 1. sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, medicala si economica;
 2. sa participe, in raport cu vârsta, situatia de dependenta etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala;
 4. sa colaboreze cu personalul angajat si sa participe, in raport cu vârsta, situatia de dependenta etc., la solicitarea Primarului Sectorului 5 sau a conducerii DGASPC Sector 5 la actiuni sau lucrari de interes local;
 5. sa-si intretina igiena corporala si igiena imbracamintei;
 6. sa nu intre in pat cu hainele de strada si sa foloseasca lenjeria de corp din dotare;
 7. sa nu se afle in stare de ebrietate;
 8. sa nu utilizeze substante halucinogene;
 9. sa nu introduca in incinta si sa nu consume bauturi alcoolice;
 10. sa nu fumeze in incinta LTPAFA sau in alte spatii decât cele amenajate pentru fumat;
 11. sa nu practice jocurile de noroc in LTPAFA;
 12. sa curete locul in care au consumat hrana si sa mentina curatenia in toate incintele;
 13. sa respecte personalul angajat al LTPAFA;
 14. sa nu sustraga si sa nu distruga bunurile din inventarul LTPAFA;
 15. sa nu aiba un comportament agresiv din punct de vedere fizic si verbal in relatia cu ceilalti beneficiari, cu personalul, cu vizitatorii sau cu alte persoane cu care alti beneficiari intra in contact;
 16. sa nu savarseasca fapte de camatarie si de comert ilicit in LTPAFA;
 17. in cazul pierderii sau expirarii actelor de identitate, sa anunte si sa colaboreze cu personalul LTPAFA pentru procurarea sau actualizarea actelor de identitate;
 18. sa declare in scris daca a suferit condamnari sau daca a savârsit infractiuni;
 19. pentru admiterea in dormitor este obligatorie pezentarea adeverintei medicale din care sa rezulte ca nu sunt in evidenta cu boli infecto-contagioase, care ar pune in pericol sanatatea celorlalti beneficiari sau a personalului angajat;
 20. sa nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte contondente ce pot duce la vatamarea corporala a altor persoane;
 21. sa accepte un loc de munca ce i se ofera, in cadrul procesului de reinsertie socio-profesionala, cu exceptia celor care cu acte medicale pot face dovada incapacitatii de munca; refuzul a cel mult trei locuri de munca conduce la excluderea din LTPAFA;
 22. sa achite o cota-parte, cu o valoare de pâna la 1/4 din venitul net realizat lunar, cu titlul de contributie pentru serviciile sociale de care beneficiaza in LTPAFA;
 23. beneficiarii cu venituri din pensii, indemnizatii, salarii sunt obligati sa economiseasca lunar o suma de bani, pentru cheltuieli neprevazute si chiar pentru sustinerea unei chirii, in situatia in care expira durata contractului de servicii si acesta nu mai poate fi prelungit prin act aditional;
 24. a respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare al LTPAFA.

(6) Nu pot beneficia de serviciile oferite prin intermediul LTPAFA:

 • persoanele fara adapost cu afectiuni psihice grave, persoane cu tulburari grave de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii din cadrul LTPAFA;
 • persoanele care nu se pot autodeservi, respective cele cu afectiuni cronice care le-ar imobiliza la pat;
 • persoanele care sunt purtatoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice (TBC, hepatite etc.);
 • in regim de urgenta nu pot fi cazate persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a drogurilor, persoanele aflate in episod psihotic, precum si cele cunoscute ca violente.

Formulare/Cereri tip

Program de lucru cu publicul

 • Locuinta Temporara pentru Persoanele Adulte fara Adapost este o unitate de asistenta sociala care functioneaza in regim non-stop, inclusiv in perioada sarbatorilor legale.

Date de contact

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut