DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Compartimentul Alocatii si Indemnizatii

pcdata

Domeniul de activitate

 • Alocatie de stat (631 lei /luna – 0-2 ani,  256 lei /luna – 2-18 ani);
 • Indemnizatie crestere copil, 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.
 • Stimulent de insertie, se acorda la cerere persoanelor care au realizat in ultimele 24 de luni anterior datei nasterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal si care obtin venituri supuse impozitului pe venit potrivit art.3 din Legea nr.66/2016, au dreptul la stimulentul de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani pentru copilul cu handicap

Dreptul celuilalt parinte privind solicitarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului, de cel putin o luna, se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile prezentelor norme metodologice, pana  cel tarziu in ziua anterioara implinirii de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Modificari

 • Beneficiarul drepturilor prevazute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005  trebuie sa comunice in scris Primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile de la aparitia acestora.

Suprapunere

 • ”in situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art.8, aceste drepturi pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de luni cel putin egala cu numarul de suprapuneri inregistrate in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate”.

Categorii de beneficiari

 • De indemnizatie/stimulent/alocatie de stat beneficiaza optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.
 • De asemenea beneficiaza de indemnizatie si persoana care: a adoptat copilul, care are copilul in plasament sau plasament in regim de urgenta, sau care a fost numit tutore (in situatia acestora din urma se are in vedere indeplinirea conditiilor timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Servicii oferite

 • primirea, inregistrarea si transmiterea spre solutionare a cererilor pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului (85% din media veniturilor nete realizate in ultimile 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului);
 • primirea, inregistrarea si transmiterea cererilor pentru acordarea stimulentului de insertie (cuantumul stimulentului de insertie va fi de 650 lei/luna – pana la 3 ani, pentru persoanele care obtin venituri supuse impozitului pe venit potrivit art. 3 din Legea nr. 66/2016, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu dizabilitate);
 • primirea, inregistrarea si transmiterea cererilor pentru acordarea indemnizatiei pentru ingrijirea copilului cu varsta intre 3-7 ani (copil cu dizabilitate);
 • primirea, inregistrarea si transmiterea cererilor pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru program de lucru redus ( program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani);
 • primirea, inregistrarea si transmiterea cererilor pentru acordarea sprijinului lunar pentru ingrijire copil 0-3(2) ani;
 • primirea, inregistrarea si transmiterea cererilor pentru acordarea sprijinului lunar pentru ingrijire copil 3(2)-7 ani;
 • primirea si inregistrarea cererilor privind modificarea, incetarea sau suspendarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului;
 • primirea si inregistrarea cererilor privind suprapunerea de nasteri;
 • verificarea si instrumentarea cererilor de efectuare a anchetelor sociale, pentru persoanele necasatorite;
 • primirea si inregistrarea cererilor in vederea acordarii alocatiei de stat pentru copil (631 lei/luna – 0-2 ani, 256 lei/luna – 2-18 ani).

PROCEDURA DE INREGISTRARE ON-LINE

 In atentia persoanelor care doresc sa depuna cererea si documentele doveditoare in vederea obtinerii alocatiei de stat/indemnizatiei pentru cresterea copiilor/stimulentului de insertie, online in platforma ConectX.  Pentru acest demers este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”.

Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

 • Pentru a intra in posesia  informatiilor si a formularelor necesare depunerii dosarului de acordare a alocatiei de statindemnizatiei pentru cresterea copiilorstimulentului de insertie, vă invitam sa accesati sectiunile ”Alocatia de stat, Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, Stimulentul de insertie”.
 • Pentru raspunsuri si intrebari punctuale privitoare la completarea documentelor si transmiterea acestora, va rugam sa va adresati la numarul de telefon: 031.433.64.29, Compartimentul Alocatii si Indemnizatii.
 •  Toate documentele/formularele (cererea tip, declaratiile) trebuie completate lizibil, integral, semnate si datate.
 • Daca solicitati alocatia de stat in acelasi timp cu indemnizatia pentru cresterea copiilor, depuneti un singur dosar (cu actele necesare de la indemnizatie), iar pe cererea tip de la indemnizatie, bifati si alocatia de stat, nu mai atasați si actele de la alocatie de stat.

 Stabilirea dreptului si efectuarea platii

 • Solutionarea cererilor  depuse in vederea obtinerii  indemnizatiilor pentru cresterea copilului,  a stimulentului de insertie si a alocatiei de stat, respectiv plata acestora este efectuata de catre Agentia pentru  Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti (APISMB).
 •  Dosarele depuse la DGASPC sector 5 sunt inregistrate la Compartimentul Alocatii si Indemnizatii si sunt transmise, pe baza de borderou, catre APISMB, in vederea stabilirii dreptului si efectuarii platii.
 • Astfel, sesizarile ce au ca obiect  calculul si plata drepturilor la indemnizatie  pentru crestere copilul, alocatia de stat pentru copil, respectiv stimulentul de insertie, inaintate de catre persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucuresti, sunt de competenta APISMB. 

Pentru mai multe informatii, va invitam sa accesati: http://bucuresti.mmanpis.ro/.

Va asiguram de tot sprijinul nostru in ceea ce priveste depunerea cererilor  si a actelor doveditoare in vederea obtinerii drepturilor dumneavoastra, atat la sediul nostru cat si la numarul de telefon 031.433.64.29 

ALOCATIA DE STAT

Alocatia de stat se plateste, prin intermediul Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti, unuia dintre parinti, tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei, in conditiile legii.

Beneficiaza de alocatia de stat copiii cu varsta cuprinsa intre:

 • 0-2 ani (cu un cuantum de 631 lei/luna);
 • 2-18 ani (cu un cuantum de 256 lei/luna).

Actele necesare intocmirii dosarului pentru obtinerea alocatiei de stat se depun la Compartimentul Alocatii si Indemnizatii din cadrul DGASPC Sector 5, cu sediul in Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,  si sunt urmatoarele:

 • Cerere tip (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • Nota de informare (care poate fi descarcata de aici);
 • Declaratii ambii parinti – solicitate de catre Agentia de Plati si Inspectie Sociala (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • Acte de identitate ale reprezentantilor legali – original;
 • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul – original;
 • Certificatul de casatorie – original;
 • Pentru persoanele care au sau au avut calitatea de lucrator migrant, se va anexa la dosarul de alocatie de stat si documente justificative, inclusiv cele care sa ateste adresa precum si numarul de asigurare din celalalt stat membru U.E.;
 • In cazul in care nu exista act de rezidenta este necesara declaratia notariala a ambilior parinti, in care sa fie precizat daca au avut sau nu au avut rezidenta in statul in care s-a nascut copilul si perioada in care au avut rezidenta;
 • Declaratii parinti – pentru copii nascuti in strainatate (care pot fi descarcate de aici);
 • Extras de cont pe numele titularului alocatiei (daca se doreste plata in cont);
 • Opis (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • alte acte solicitate, dupa caz: hotarare de divort; hotarare judecatoreasca de incredintare, incredintare in vederea adoptiei, de plasament, de plasament in regim de urgenta, de instituire a tutelei; certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap etc.

Alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare.

ATENTIE! Actele se vor prezenta in original.

NOTA

 • Cererea pentru stabilirea alocatiei de stat si actele din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun la DGASPC Sector 5, doar daca reprezentantul legal al copilului are domiciliul sau resedinta pe raza teritoriala a Sectorului 5.
 • DGASPC Sector 5 transmite, Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti, cererile inregistrate si documentele justificative in baza unui tabel centralizator.
 • Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii, de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.
 • In cazul in care cererea este inregistrata ulterior lunii in care s-a nascut copilul, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face si pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.
 • In situatia in care, dupa stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii, reprezentantul legal opteaza pentru o alta forma de plata, acesta comunica in scris Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.
 • Dreptul la alocatia de stat pentru copii inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare.
 • Pentru solicitarea si primirea drepturilor restante, reprezentantul legal depune la Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti o cerere in acest sens.
 • Reprezentantul legal este obligat sa comunice in scris Agentiei orice modificare intervenita, de natura sa determine incetarea, suspendarea sau modificarea platii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.
 • In cazul schimbarii de domiciliu sau de resedinta in aria de competenta a aceleiasi directii teritoriale care a efectuat plata drepturilor pana la aparitia modificarii, reprezentantul legal comunica in scris modificarea, in termenul de 15 zile, Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

 

CONCEDIUL SI INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU CRESTEREA COPILULUI

Beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege) sau daca s-au aflat intr-una din situatiile considerate asimilate stagiului de cotizare, prin lege. Indemnizatia se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitate.

Beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani este obligat sa comunice in scris, orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.

De indemnizatia lunara beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului sau una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore.

Cererea pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, insotita de actele doveditoare, se depune in cel mult 60 zile lucratoare de la incetarea concediului de maternitate, indiferent de parintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal si postnatal, este de maximum 126 zile si are dreptul doar mama; concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice, dupa data de nastere a copilului).

Cererea se depune la Compartimentul Alocatii si Indemnizatii din cadrul DGASPC Sector 5 si se transmite spre solutionare Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti solutioneaza cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia si efectueaza plata indemnizatiei pentru cererile aprobate.

Actele necesare intocmirii dosarului pentru obtinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului se depun la Compartimentul Alocatii si Indemnizatii din cadrul DGASPC Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,  si sunt umatoarele:

 • Cerere tip (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • Nota de informare (care poate fi descarcata de aici);
 • Declaratii ambii parinti – solicitate de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • Adeverinta tip eliberata de catre angajator (care poate fi descarcata de aici);
 • Dovada eliberata de autoritatile competente sau de angajatori, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului (decizia de suspendare a contractului de munca);
 • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul – original;
 • Acte identitate parinti – original;
 • Certificat de casatorie – original;
 • In situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti, dar copilul a fost recunoscut, indeplinirea conditiilor pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului se demonstreaza prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus in dosarul pentru acordarea dreptului impreuna cu celelalte acte doveditoare), numai in situatia in care drepturile sunt solicitate direct de catre tatal copilului – model cerere solicitare ancheta sociala (care poate fi descarcat de aici);
 • Opis (care se poate fi descarcat de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • Declaratia celuilalt parinte (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • Declaratie titular (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • Declaratii parinti – pentru copii nascuti in strainatate (care pot fi descarcate de aici);
 • Extras de cont pe numele titularului concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului (daca se doreste plata in cont);
 • Imputernicire – in cazul in care persoana indreptatita nu poate fi prezenta la depunerea dosarului, isi poate numi un reprezentant printr-o imputernicire (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
 • Alte acte, dupa caz:
  • Certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
  • Adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
  • Hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;
  • Hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;
  • Hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului;
  • Decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
  • Hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
  • Actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca;
  • Dovada eliberata de angajator sau alt platitor, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
  • Dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia declaratiei unice, eliberate de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole. In situatia in care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberata, persoana indreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, in conditiile prevazute de Codul penal;
  • Dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
  • Adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, de angajator sau, dupa caz, de Casa Teritoriala de Asigurari de Sanatate ori de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  • Copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca in strainatate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
  • Adeverinta eliberata de institutia de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere;
  • Alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.

ATENTIE! Actele se vor prezenta in original.

Termen de depunere – 30 zile inainte de suspendare sau 60 de zile lucratoare de la terminarea concediului de maternitate sau, dupa caz, de la data nasterii copilului.

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvin dupa cum urmeaza:

 • incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 • de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
 • de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute mai sus;

Actele necesare pentru indemnizatia de crestere a copilului in cazul in care veniturile sunt realizate din:

 • PFA
  • pentru anul anterior de la Administratia Financiara, declaratia unica privind venitul realizat;
  • pentru anul in curs de la Administratia Financiara, declaratia unica privind veniturile estimate, dupa depunerea Declaratiei rectificata, in urma suspendarii activitatii;
  • rezolutia de la Camera de Comert privind suspendarea activitatii;
  • declaratia pe propria raspundere ca in anul urmator va aduce dovada de la Administratia Financiara, cu privire la veniturile realizate pentru anul in curs;
  • declaratia pe propria raspundere cu privire la concediul de maternitate sau adeverita, dupa caz, cu perioada si sumele incasate, de la CASMB;
  • declaratia celuilalt parinte privind concediul de maternitate, unde este cazul.
 • DREPTURI DE AUTOR
  • pentru anul anterior de la Administratia Financiara, declaratia unica privind venitul realizat;
  • pentru anul in curs, adeverinta care sa cuprinda perioada in care au fost realizate veniturile si tabel explicit cu:
   • veniturile brute pe toate lunile;
   • ce contributii sociale i s-au retinut (CAS, somaj, etc.);
   • daca impozitul s-a retinut la sursa;
   • venit net.
  • declaratia pe propria raspundere ca in anul urmator va aduce dovada de la Administratia Financiara, cu privire la veniturile realizate pentru anul in curs;
  • dovada suspendarii activitatii (decizie, act aditional, etc.).
 • PROFESII LIBERALE
  • pentru anul anterior de la Administratia Financiara, declaratia unica privind venitul realizat;
  • pentru anul in curs de la Administratia Financiara, declaratia unica privind veniturile estimate, dupa depunerea declaratiei rectificata, in urma suspendarii activitatii;
  • declaratia pe propria raspundere ca in anul urmator va aduce dovada de la Administratia Financiara, cu privire la veniturile realizate pentru anul in curs;
  • adeverinta cu perioada si sumele incasate, de la CASMB, de Casa de Asigurari a Avocatilor sau de la OPSNAJ si declaratie pe propria raspundere cu privire la concediul de maternitate cand nu a beneficiat, dupa caz;
  • declaratia celuilalt parinte privind concediul de maternitate, unde este cazul.

ATENTIE! Actele se vor prezenta in original.

NOTA

 • Nivelul indemnizatiilor lunare se majoreaza cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu al doilea copil, cat si pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti. Termenul de depunere al dosarului privind suprapunerea de nasteri este de 60 de zile inainte de implinirea varstei de 2 ani a primului copil.

Model cerere incetare plata indemnizatie crestere copil

Model cerere majorare cuantum indemnizatie (suprapunere nasteri)

STIMULENTUL DE INSERTIE

Prin publicarea în Monitorul Oficial al României cu nr. 510/17.05.2021 a Hotărârii Guvernului nr.536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, a intrat în vigoare OUG nr.26/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr.111/2010.

 

Cele mai importante modificări intervenite în acordarea stimulentului de inserție sunt:

 • dacă persoana îndreptățită realizează venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, va primi un stimulent de inserție în cuantum de 1500 lei până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
 • dacă persoana îndreptățită realizează venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, va primi un stimulent de inserție în cuantum de 650 lei până la vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități;
 • dacă persoana care a finalizat concediul pentru creșterea copiilor obține venituri supuse impozitului beneficiază la cerere de stimulent de inserție în cuantum de 650 lei până la vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități, (indiferent de data de la care au început să realizeze venituri) și primește de la data intrării în vigoare a Hotărârii(17.05.2021), dacă depune dosarul în termen de 30 zile lucrătoare de la această dată. După acest termen se va acorda de la data depunerii cererii;
 • a fost introdus un nou termen pentru depunerea cererii în vederea stabilirii dreptului la stimulentul de inserție, respectiv, de 30 zile lucrătoare de la data reluării activității, pentru ca stimulentul să fie primit începând cu ziua următoare realizării veniturilor;
 • în situația persoanelor care la data intrării în vigoare (17.05.2021) a Hotărârii Guvernului nr.536/2021 se află în plata stimulentului de inserție, iar copilul nu a împlinit vârsta de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, stimulentul de inserție se acordă din oficiu;
 • a fost abrogată prevederea referitoare la obținerea de venituri cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, condiție pentru obținerea stimulentului de inserție, până la 3, respectiv 4 ani, dar se menține condiția ca cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului să fie alocată celulilalt părinte .

Stimulentul de insertie se cuvine dupa cum urmeaza:

 • incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului Fiscal si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data;
 • incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia activitatea profesionala dupa concediul de maternitate (postnatal) si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 • de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
 • de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute mai sus.

Actele necesare intocmirii dosarului pentru obtinerea stimulentului de insertie se depun la Compartimentul Alocatii si Indemnizatii din cadrul DGASPC Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, si fac referire la urmatoarele cazuri: 

 • In situatia in care, persoana indreptatita (mama, tatal, persoana care a luat in plasament un copil, a fost numita tutore) a beneficiat de indemnizatie crestere copil si isi reia activitatea:
  • Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
  • Nota de informare (care poate fi descarcata de aici);
  • Declaratii ambii parinti – solicitate de catre Agentia de Plati si Inspectie Sociala (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
  • Model adeverinta eliberata de catre angajator (care poate fi descarcata de aici);
  • Actul de identitate al solicitantului – original;
  • Actul de identitate al celuilalt parinte – original;
  • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul – original;
  • Certificatul de casatorie – original;
  • Dovada reluarii activitatii (decizie, ordin, dispozitie, act aditional);
  • Declaratia celuilalt parinte (care poate fi descarcat de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
  • Declaratii parinti – pentru copii nascuti in strainatate (care pot fi descarcate de aici);
  • Extras de cont pe numele titularului stimulentului de insertie (daca se doreste plata in cont);
  • Opis (care poate fi descarcat de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
  • Imputernicire – in cazul in care persoana indreptatita nu poate fi prezenta la depunerea dosarului, isi poate numi un reprezentant printr-o imputernicire (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
  • Alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare.
 • In cazul in care persoana indreptatita isi reia activitatea fara a beneficia de indemnizatie crestere copil:
  • Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
  • Nota de informare (care poate fi descarcata de aici);
  • Declaratii ambii parinti – solicitate de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala (care poate fi descarcata de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
  • Adeverinta completata corect de angajator (poate fi descarcata de aici);
  • Dovada eliberata de catre angajator, ca persoana indreptatita realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit;
  • Actul de identitate al solicitantului – original;
  • Actul de identitate al celuilalt parinte – original;
  • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul – original;
  • Certificatul de casatorie – original;
  • Declaratii parinti – pentru copii nascuti in strainatate (care pot fi descarcate de aici);
  • Extras de cont pe numele titularului stimulentului de insertie (daca se doreste plata in cont);
  • Opis (care poate fi descarcat de aici) – model completare (poate fi vizualizat aici);
  • Alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare.

Model cerere incetare plata indemnizatie crestere copil

Model cerere incetare plata stimulent de insertie

ATENTIE! Actele se vor prezenta in original si xerocopie.

IMPORTANT

De indemnizatie pentru cresterea copilului/stimulentul de insertie pot beneficia si persoanele care timp de 12 luni in ultimii 2 ani anterior datei de nastere a copilului au fost in urmatoarele situatii:

 1. Au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
 2. S-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a Municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj;
 3. Au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata;
 5. Au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii;
 6. Se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 7. Au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului;
 8. Au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap;
 9. Au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului;
 10. Se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
 12. Au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;
 13. Frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;
 14. Au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de art. 20 si 21 din HG nr.567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare;
 15. Se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
 16. Se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;
 17. Se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
 18. Se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a invatamantului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
 19. Se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
 20. Se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;
 21. Au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
 22. Se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire.

In vederea acordarii drepturilor de indemnizatie pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie persoanele care au realizat activitati profesionale in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state care aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulament, beneficiaza de totalizarea perioadelor de activitate realizate in aceste state in conditiile prevazute de acesta.

De indemnizatie pentru cresterea copilului si sprijinul lunar pot beneficia persoanele sau copiii cu dizabilitati, dupa caz, acordandu-li-se:

 • Concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului incadrat in grad de handicap pana la varsta de 7 ani;
 • Program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap (grav sau accentuat), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Codul muncii si o indemnizatie compensatorie;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3(2) ani;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3(2) si 7 ani.

Plata alocatiei de stat pentru copii, a indemnizatiei crestere copil si a stimulentului de insertie se realizeaza prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card, in functie de optiunea reprezentantului legal.

Plata in cont curent personal sau cont de card a celor trei drepturi enumerate anterior se realizeaza numai la bancile cu care directiile teritoriale au incheiat conventie :

 • PROCREDIT BANK
 • BCR
 • BANCA TRANSILVANIA
 • BRD
 • RAIFFEISEN BANK
 • ALPHABANK
 • PIREUS BANK
 • BANCA C.R. FIRENZE ROMANIA S.A
 • VOLKSBANK ROMANIA
 • UNICREDIT TIRIAC
 • ROMEXTERA
 • CARPATICA
 • E.C BANK
 • ATE BANK
 • INTESA SANPAOLO
 • ROMAIN INTERNATIONAL BANK
 • OTP BANK
 • ING
 • BANCPOST
 • GARANTI BANK
 • LIBRA BANK
 • MILLENIUM BANK
 • CREDIT AGRICOLE BANK
 • CREDIT EUROPE BANK
 • BANCA ROMANEASCA

Conform art.17 din Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi solicitate de catre persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, imputernicit prin procura model imputernicire (care poate fi descarcat de aici). Cererile depuse in vederea obtinerii indemnizatiei pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a alocatiei de stat sunt transmise catre AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA a Municipiului Bucuresti, institutie abilitata sa solutioneze si sa efectueze plata drepturilor.

ATENTIE ! Titularul contului trebuie sa fie acelasi cu titularul dosarului de alocatie de stat, indemnizatie crestere copil sau stimulent de insertie

Cadrul legal

 • OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.
 • Norma Metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
 • Ordinul nr.1474/2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.50/2011.
 • Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii.

Contact

 • Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Compartimentului Alocatii si Indemnizatii din cadrul DGASPC Sector 5, cu sediul din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, la numarul de telefon 031.433.64.29
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”.Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

   

Program de lucru cu publicul

 • Luni: 13:00 – 16.00
 • Marti: 13:00 – 16.00
 • Miercuri: 09:00 – 12.00
 • Joi: 09:00 – 12.00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut